2018 m. lapkričio 27 d. darbo grupės posėdžio protokolas

2018 m. lapkričio 27 d. vyko Kazlų Rūdos savivaldybės bendradarbiavimo su UAB „IKEA Industry Lietuva“ darbo grupės posėdis. Posėdžio metu buvo atsakyta ir į gyventojų, su kuriais bendrovės atstovai buvo susitikę rugsėjo mėn., iškeltus klausimus. Skelbiame posėdžio protokolą.

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SU UAB „IKEA INDUSTRY LIETUVA“ DARBO GRUPĖS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

Kazlų Rūda

Posėdis įvyko 2018 m. lapkričio 27 d. 15.00 val.

Posėdžio pirmininkas – darbo grupės vadovas Justinas Kazla, Kazlų Rūdos savivaldybės mero pavaduotojas.

Posėdžio sekretorė – Živilė Kaminskienė, „IKEA Industry Lietuva“ samdoma komunikacijos konsultantė.

Darbo grupėje 7 nariai.

Posėdyje dalyvavo: Rasa Avietynienė, Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros skyriaus vedėja, Gediminas Šinkūnas, Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo skyriaus vedėjas-vyriausiasis architektas, Česlovas Andriušis, visuomenės atstovas, Vilija Kazlienė, Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos narė, Juozas Vitukynas, Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas-ekologas, Emilija Jelisejevienė, UAB „IKEA Industry Lietuva“ Tvariosios plėtros vadovė, Inga Urbonavičiūtė, UAB „IKEA Industry Lietuva“ generalinė direktorė.

Dalyvavo kviestieji asmenys: Vytautas Kanevičius, Kazlų Rūdos savivaldybės meras, Jolita Merkevičiūtė, Seimo nario K. Mažeikos padėjėja.

Nedalyvavę kviestieji asmenys: Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos narys Mantas Varaška, seniūnaitis Marius Žitkus.

DARBOTVARKĖ:

 1. „IKEA Industry Lietuva“ ir Kazlų Rūdos savivaldybės bendruomenės bendradarbiavimo formatas.
 2. Stacionarios taršos matavimo stotelės įrengimas.
 3. Kamino aukštinimo projekto „IKEA Industry Lietuva“ gamykloje įgyvendinimas
 4. „IKEA Industry Lietuva“ atsakymas dėl aplinkkelio finansavimo
 5. „IKEA Industry Lietuva“ paaiškinimas dėl taršos filtrų išjungimų
 6. Problemos dėl baldų gamyklos statybų rangovo darbuotojų neleistinose vietose paliekamų automobilių
 7. Žiedinės sankryžos Gedimino g. projekto statuso aparimas
 8. „IKEA Industry Lietuva“ socialinių projekto konkurso dalyvių projektų prioriteto eilės sudarymas
 9. Kiti klausimai

Posėdžio pirmininkas Justinas Kazla pristatė posėdyje dalyvaujančius darbo grupės narius ir kviestuosius asmenis ir supažindino su posėdžio darbotvarke, kurioje yra aštuoni klausimai.

NUSPRĘSTA. Bendru sutarimu pritarti aštuonių klausimų darbo grupės posėdžio darbotvarkei.

SVARSTYTA. 1. „IKEA Industry Lietuva“ ir Kazlų Rūdos savivaldybės bendruomenės bendradarbiavimo formato klausimas.

Pranešėja Inga Urbonavičiūtė sakė, kad „IKEA Industry Lietuva“ šią darbo grupę vertina kaip tinkamiausią bendradarbiavimo su Kazlų Rūdos bendruomene formatą. Bus išklausomi atskirų gyventojų konstruktyvūs pasiūlymai bei klausimai, į juos reaguojama, tačiau sprendimus dėl jų norima priimti darbo grupės formate, siekiant išvengti atskirų gyventojų grupių nuomonių susikirtimo skirtingais klausimais. Pasak pranešėjos, derybų vedimas su penkiolika skirtingų grupių neveda prie konstruktyvaus dialogo ir visos bendruomenės interesus atstovaujančių sprendimų.

Inga Urbonavičiūtė pranešė, kad kaip ir buvo įsipareigota darbo grupei, buvo sukurtas ir pradėjo veikti „IKEA Industry Lietuva“ tinklalapis, kurio adresas: https://industry.ikea.lt/. Šiame tinklalapyje planuojama skelbti informaciją apie planuojamus darbo grupės susirinkimus, taip pat viešinti susirinkimų protokolus. Tinklalapyje bendrovė planuoja skelbti bendruomenei aktualias „IKEA Industry Lietuva“ veiklos naujienas, įvykius ir pan.

Siekiant kuo didesnio skaidrumo ir darbo grupės atvirumo, pranešėja pasiūlė apsvarstyti galimybes kuo plačiau skleisti informaciją apie darbo grupės veiklą, planuojamus posėdžius, viešinti posėdžių protokolus, suteikti galimybę dalyvauti interesantams, specialistams ir t. t.

Darbo grupės nariai diskutavo šiuo klausimu. Pasisakyta už darbo grupės veiklos atvirumą ir kitų asmenų įtraukimą. Diskutuota apie darbo grupės galimybę atstovauti visos Kazlų Rūdos savivaldybės bendruomenę. Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos nuostatų 11.5 punkte įvardytas vienas iš uždavinių – „bendruomenės ir atskirų savivaldybės gyventojų interesų derinimas“. Tą darbo grupė, suformuota mero potvarkiu, ir daro. Tų pačių nuostatų 25.2 punkte nurodyta, kad „savivaldybės administracijos direktorius įgyvendindamas įstatymus, tarybos sprendimus gali kreiptis į valstybinio administravimo subjektus“.

NUSPRĘSTA:

 1. Gyventojai savo klausimus gali rašyti e. paštu priimamasis@kazluruda.lt, skambindami bendruoju numeriu (8 343) 95 276, raštu ar tiesiog atvykdami į priimamąjį ir pateikdami klausimus.
 2. Informacija apie planuojamus darbo grupės susirinkimus ir susirinkimų protokolai bus skelbiami tinklapiuose kazluruda.lt ir industry.ikea.lt.
 3. Į darbo grupę, kaip ir numatyta darbo grupės reglamente, gali būti kviečiami specialistai, ekspertai, priklausomai nuo darbo grupėje planuojamos nagrinėti temos. Dėl dalyvavimo darbo grupės posėdyje taip pat gali kreiptis ir suinteresuoti asmenys ar suinteresuotų asmenų grupės atstovai. Dalyvavimą tvirtiną darbo grupės vadovas.

SVARSTYTA. 2. Stacionarios taršos matavimo stotelės įrengimo klausimas.

Pranešėjas Juozas Vitukynas teigė, kad Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – AAA) nuostatų 10.1.1 punkte nurodyta ,,teisės aktų nustatyta tvarka koordinuoja ir vykdo aplinkos oro kokybės valstybinį monitoringą“; 10.1.2 punkte ,,vertina aplinkos oro kokybę pagal aplinkos monitoringo duomenis“; 10.1.5 punkte ,,teisės aktų nustatytais atvejais vykdo aplinkos oro užterštumo bei taršos šaltinių išmetamų teršalų tyrimus“. Vadinasi, stacionari stotelė yra valstybinio  monitoringo dalis ir AAA pagal turimus duomenis sprendžia apie jos įrengimo būtinumą. Stotelė papildytų turimą monitoringo programą ir ji reikalinga tik tuomet, kai oro užteršimo normos aukštesnės ar artimos teisės aktų leidžiamoms, o to Kazlų Rūdoje nėra.

Pranešėjo teigimu, savivaldybė, kaip viešojo administravimo subjektas, turi teisę kreiptis į AAA dėl stacionarios oro taršos matavimo įrengimo, tačiau turėtų pateikti svarius argumentus, kodėl tai būtina padaryti, t. y. oro taršos rodikliai turi būti artimi ribiniams arba viršyti. Savivaldybė tokios informacijos neturi, todėl motyvuoti nėra kuo. Pageidavimo neužtenka. Stotelės finansavimas galimas iš įvairių šaltinių, bet visus leidimus ir jos priežiūrą, kontrolę vykdo AAA. Sprendimą dėl jos įrengimo būtinumo priima AAA.

Juozo Vitukyno teigimu, Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos nuostatų 10.8 punkte nurodyta „kontroliuoja, ar asmenys, kuriems yra išduoti taršos leidimai ar taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimai, laikosi šiuose leidimuose nustatytų sąlygų ir reikalavimų, nustatytų aplinkos apsaugos normatyvų ir standartų“. Darbo grupė neturėjo ir dabar neturi jokių įgaliojimų kontroliuoti aplinkos oro užterštumą, tai atlieka valstybinės institucijos. Skundus teikti teisę turi ir gyventojai, o darbo grupė – siūlyti merui ar administracijos direktoriui kreiptis į atitinkamus viešojo administravimo subjektus pagal jiems suteiktas kompetencijas.

Pranešėja Inga Urbonavičiūtė teigė, kad net norėdama „IKEA Industry Lietuva“ stoties nepastatytų. Įmonė vykdo visus matavimus, kurie yra privalomi pagal nacionalinius teisės aktus. Jeigu yra priežasčių, kodėl jos reikia, bendrovė stotelei neprieštarauja. Įmonės siekia išlikti nešališka. Matavimo stoties finansavimas būtų akivaizdus interesų konfliktas bendruomenės atžvilgiu: „IKEA Industry Lietuva“ finansuotų savo pačios kontrolę. Todėl neišvengiamai kiltų klausimai dėl duomenų patikimumo ir objektyvumo.

SVARSTYTA. 3. Kamino aukštinimo projekto „IKEA Industry Lietuva“ gamykloje įgyvendinimas.

     Pranešėja Emilija Jelisejevienė pristatė, kad 2018.11.23 įvyko „IKEA Industry Lietuva“ ir Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – AAA) susitikimas. Susitikimo metu „IKEA Industry Lietuva“ pristatė AAA dvi priemones: WESP filtro tobulinimą ir kamino aukštinimą. Sutarta, kad „IKEA Industry Lietuva“ iki 2018.12.10 turi pateikti priemonių planą, todėl įmonė nori išgirsti darbo grupės nuomonę dėl siūlomų sprendimų. Galutinį sprendimą priims kontroliuojančios ir leidimus išduodančios institucijos.

E. Jelisejevienė teigė, kad „IKEA Industry Lietuva“ atlieka formaldehido matavimus AAA patvirtintuose keturiuose taškuose – pavėjui ir priešvėjinėje pusėje (prieš ir už gamyklos). Didžiausia leistina formaldehido koncentracija aplinkos ore yra 10 µ/m3 (tokia koncentracija pradeda veikti žmogų). VGTU ir KTU mokslininkų nustatyta slenkstinė riba, kuomet žmogus pradeda jausti formaldehido kvapą – 107µ/m3. „IKEA Industry Lietuva“ fiksuotos normos 2017 m. neviršija 0,1µ/m3. Beveik tokius pačius duomenis parodo ir savivaldybės aplinkos oro kokybės tyrimai. Tai, kas išeina iš džiovyklos kamino – yra natūralios medienos džiovinimo proceso pasekmė (medienoje, kaip ir obuolyje, natūraliai yra formaldehido), nėra pridėta jokios chemijos.

Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau - TIPK) leidime, išduotame „IKEA Industry Lietuva“ buvo numatyta priemonė – biokuro jėgainės projekto įgyvendinimas. Taip pat buvo įrašyta ir daugiau įsipareigojimų. dirbo su triukšmo mažinimu. Kad triukšmas bent decibelu būtų mažesnis, buvo daryti modeliavimai, specialistai rekomendavo statyti sienelę. Nebuvo laukta, kol ateis TIPK leidimo terminas, ši priemonė buvo įgyvendinta.

2017 m. bendrovė galutinai nusprendė atsisakyti šilumos tiekimo veiklos, kuriai buvo reikalingas ir kamino aukštinimas (tai buvo papildoma aplinkosauginė priemonė, nes bendrovė nacionaliniuose teisės aktuose apibrėžtas emisijų normas atitiko ir atitinka). „IKEA Industry Lietuva“, būdama tarptautinė, didelė korporacija, neturi galimybės priimti sprendimų greitai. Kamino statymas mas kaip patvirtinti ES geriausių prieinamų gamybos būdų dokumentas (BREF), kuriame atsirado reikalavimai išmetamiems teršalams, atsirado . Tuo tarpu „IKEA Industry“ globaliu peržiūrėti savo planus dėl technologijų. 2017 m. buvo suformuota sprendimo suradimui, kuris suteiktų galimybę maksimaliai sumažinti emisijas Kazlų Rūdoje.

E. Jelisejevienė teigė, kad nuo 2017 m. „IKEA Industry Lietuva“ įgyvendino šiuos veiksmus ir pasiekė šiuos rezultatus:

Tačiau tarptautinė projekto grupė šias priemones vertino kaip nepakankamas, todėl ieškojo alternatyvų. Buvo vertinti įvairūs sprendimai: papildomi venturi skruberiai, plazminės technologijos, tačiau visų jų pritaikomumą ribojo emisijų srauto iš WESP savybės. Galiausiai, projekto grupė, kartu su nepriklausomais ekspertais ir aplinkosaugos konsultantais, atrado WESP modernizacijos galimybes. Modernizavus WESP, 20 proc. sumažėtų emisijos, tiek pat ir džiovinamos medienos kvapas. Ši priemonė labiau skirta kietosioms detalėms valyti, bet ji leistų išvalyti ir lakius organinius junginius bei aerozolius. Pagal modeliavimą – didžiausia kvapo koncentracija būtų 7OUE/m3. Projekto įgyvendinimo trukmė – 1 metai. Projekto įgyvendinimui reikėtų 2 savaitėms stabdyti gamybą – gegužę arba rugsėjį.

Atliekant WESP modernizaciją pilna apimtimi, būtų įgyvendinami šie veiksmai (tai būtų iš esmės pilnas dabartinio filtro išmontavimas ir naujo surinkimas):

Kita siūloma priemonė – ~ 70 m. kamino aukštinimas. Ją įgyvendinus, emisijos būtų tokios pačios, tik jos išmetamos dvigubai aukščiau. Pagal teorinį kvapo modeliavimą, ši priemonė leistų užtikrinti mažesnę nei 5 OUE/m3 kvapo koncentraciją. Emisijų sklaida apims didesnį plotą, bet bus mažiau juntama, tačiau teršalų išmetimas į aplinką nesumažėtų.

Darbo grupės dalyviai diskutavo šiuo klausimu.

Vytautas Kanevičius, Kazlų Rūdos savivaldybės meras klausė, iš ko išplaukė ši iniciatyva, ieškoti alternatyvaus sprendimo kamino aukštinimui. Ar tai mokslininkų pradėtas tyrimas, apvainikuotas sprendimu, ar buvo visuomenės spaudimas ir tai privertė bendrovę siūlyti šiuos sprendimus. Inga Urbonavičiūtė teigė, kad klausimas pradėtas spręsti dar 2017 m., kai dalis gyventojų kvapo klausimo taip aktyviai nekėlė. Dabar matoma, kad šiai grupei žmonių reikia kamino. Tuo tarpu „IKEA Industry Lietuva“ siūlomas sprendimas realiai yra esamo filtro išmontavimas ir surinkimas iš naujo. Kalbant apie iniciatyvos kilmę alternatyvaus kaminui sprendimo paieškai, daugiausiai paspirties davė ES geriausių prieinamų gamybos būdų (BREF) dokumento atsiradimas. Juo „IKEA Industry“ vadovaujasi globaliai. teigta, kad įmonė nori būti geru kaimynu. „IKEA Industry Lietuva“ niekada neišsižadėjo, kad kažko nedarys. Atvirkščiai, ieško vis efektyvesnių sprendimų. Inga Urbonavičiūtė taip pat teigė, kad „IKEA Industry Lietuva“, būdama labai didelės korporacijos dalimi, tokių sprendimų negali priimti per kelis mėnesius. Imlus laikui buvo sprendimo suradimas, nes kiekvienai priemonei taikomi modeliavimai. Kalbant apie tą pačią triukšmą sugeriančią sienelę – modeliuojama kokiu kampu geriausia, kokio aukščio ir pan. ją statyti, nes, atrodo, tik centimetrai ir laipsniai, bet jie turi įtakos galutiniam rezultatui. Galiausiai, ir investicijos netvirtinamos greitai, nes situacija valdoma globaliu lygmeniu. Šios investicijos būtų bet kokių atveju, nes viskas vyko pagal planą, – būtų buvęs gyventojų susibūrimas ar ne.

Vytautas Kanevičius, Kazlų Rūdos savivaldybės meras klausė, ar „IKEA Industry Lietuva“ nesvarstė galimybės įgyvendinti abi priemones – ir modernizuoti WESP, ir aukštinti džiovyklos kaminą. I. Urbonavičiūtė teigė, kad idėja pleveno, tačiau pilna apimtimi abiejų priemonių įgyvendinti finansiškai įmonė neturi galimybių, o ir tikslingumas nėra aiškus. Kaminas emisijų nemažina, tačiau kvapo norma bus mažesnė.

Vilija Kazlienė, Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos narė pasisakė, kad, vertinant iš aplinkosaugos pusės, tikslingas WESP tobulinimas. Dėl sergamumo – Kazlų Rūdoje situacija nėra išskirtinė, patenkame į Lietuvos vidurkį. Savivaldybės gydytoja yra parengusi ataskaitą (rengiama kasmet), ji rodo, kad masinių nuokrypių nėra. Visame pasaulyje sergamumas auga, auga ir pas mus. Įrodyti, kad vien tik Jūsų įmonė sukelia ligas – nėra šitaip. I. Urbonavičiūtė reaguodama teigė, kad pasisakymuose apie sergamumo tyrimus, ūmios virusinės ir lėtinės plaučių ligos sumetamos į vieną katilą. Kaminas ne prie ko, kalbant apie virusines ligas.

Diskusijos metu Juozas Vitukynas pastebėjo, kad visas pasaulis pasisako už pažangiausias technologijas. Be to, kamino aukštinimas yra ir kraštovaizdžio atžvilgiu nepalankus sprendimas. Leidžiama norma 8OUE/m3, „IKEA Industry Lietuva“ telpa į jas.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimui, kuris iš esmės mažintų emisijas, o ne jas tiesiog išmestų aukščiau, t.y. WESP tobulinimui.

SVARSTYTA. 4. „IKEA Industry Lietuva“ atsakymas dėl aplinkkelio finansavimo.

Pranešėja Inga Urbonavičiūtė teigė, kad „IKEA Industry Lietuva“ gyventojų grupei, su kuria bendrovė buvo susitikusi rugsėjo mėn., buvo įsipareigojusi atsakyti į klausimus: ar finansiškai prisidės prie aplinkkelio projekto ir kas yra aukščiausias „IKEA Industry“ struktūroje, galintis pateikti galutinę poziciją šiuo klausimu.

Inga Urbonavičiūtė teigė, kad metų pradžioje M. Varaškai buvo pateiktas „IKEA Industry“ valdybos pirmininkės atsakymas, kad „IKEA Industry Lietuva“ prie šio projekto neprisidės. Dalies gyventojų pageidavimu valdybos šio klausimo buvo perklausta dar kartą. Iš jų pusės sulaukta nuostabos ir patvirtinimo, kad nėra atsiradę jokio pagrindo, kad atsakymas pasikeistų. „IKEA Industry“ grupės globali politika yra dalyvauti projektuose, susijusiuose su artima infrastruktūra.

Atsakydama į antrąjį klausimą, I. Urbonavičiūtė teigė, kad bendrauti reikėtų su I. Urbonavičiūte ir E. Jelisejeviene. Vadovai Švedijoje nesikiša į vietinį įmonės ir bendruomenės bendravimą. Jeigu klausimai viršys vietinių vadovų kompetenciją/ įgaliojimus, bus pateikti raštiški valdybos atsakymai.

SVARSTYTA. 5. „IKEA Industry Lietuva“ paaiškinimas dėl taršos filtrų išjungimų.

 Pranešėja Inga Urbonavičiūtė teigė, kad „IKEA Industry Lietuva“ gyventojų grupei, su kuria bendrovė buvo susitikusi rugsėjo mėn., buvo įsipareigojusi atsakyti į klausimą, ar vakarais, savaitgaliais nėra išjungiami taršos filtrai. I. Urbonavičiūtė teigė, kad išjungus filtrus techniškai gamyba neįmanoma – sistema įrengta taip, jog filtrams neveikiant, gamyba automatiškai sustoja. Kadangi gamyba vyksta ir savaitgaliais, tad ir filtrai veikia nuolat. Kad savaitgaliais būtų išjungiami filtrai – nėra net teorinės galimybės. Nėra erdvės ir žmogiškajam faktoriui pasireikšti – nėra kažkokio mygtuko, kad filtrus imtum ir paprastai išjungtum. I. Urbonavičiūtė pasakojo, kad žmones gali klaidinti tai, kad jie mato per avarinį kaminą, kuris yra šalia džiovyklos kamino, išeinančius dūmus. Tik per avarinį kaminą gali išeiti nefiltruojamas turinys, kai stabdoma gamyba (avarijų atveju arba suplanuotai). Pagal visus išduotus leidimus planiniu būdu tai gali įvykti tik kartą per mėnesį ir yra kontroliuojama.

SVARSTYTA. 5. Problemos dėl baldų gamyklos statybų rangovo darbuotojų neleistinose vietose paliekamų automobilių.

Pranešėjas Justinas Kazla, Kazlų Rūdos savivaldybės mero pavaduotojas, teigė, kad gamyklos statybose dirbantys asmenys savo automobilius palieka neleistinose vietose. Jie gali statyti automobilius aikštelėje priešais kapines.

Darbo grupės nariai diskutavo šiuo klausimu.

Inga Urbonavičiūtė teigė, jog su rangovais „IKEA Industry Lietuva“ dėl automobilių parkavimo kalbėjo ne kartą, tačiau matoma, kad situacija nėra tokia, kokios norėtųsi. Bendrovė paip pat geranoriškai ieško galimybių ir iš savo pusės padėti rangovui surasti sprendimą.

NUSPRĘSTA. Problema išspręsta, savivaldybei leidus dalį automobilių palikti aikštelėje priešais kapines.

SVARSTYTA. 6. Žiedinės sankryžos Gedimino g. projekto statuso aparimas.

Pranešėja Inga Urbonavičiūtė informavo, kad sutartis pasirašyta. „IKEA Industry Lietuva“ informuos, kada galima būtų pradėti žiedinės sankryžos įrengimo darbus.

SVARSTYTA. 7. „IKEA Industry Lietuva“ socialinių projekto konkurso dalyvių projektų prioriteto eilės sudarymas

                   Pranešėja Emilija Jelisejevienė pasakojo, kad „IKEA Industry Lietuva“ šiemet skelbė kasmetinį socialinių projektų konkursą. Šiemet socialinių projekto konkurse bendrovė sulaukė 9 paraiškų:

 1. Edukacinė programa „Gamta – mūsų namai“
 2. Vaikų žaidimo aikštelės plėtra Kazlų Rūdoje
 3. „Lauko klasė 1+1“ (I dalis)
 4. Gamtos klasė ikimokyklinukams
 5. Geras žaidimas supažindina, sudomina, išmoko
 6. Edukacinė erdvė lauke „Spinduliukų namai“
 7. Ekologinis (žaliasis) maršrutinis taksi Kazlų Rūdos savivaldybėje
 8. „Mes mylim Kazlų Rūdą“
 9. „Aktyvi ir sveika vyresnioji karta“ (tęstinis projektas)

Darbo grupėje buvo pristatytos projektų idėjos. Taip pat paprašyta, kad darbo grupės nariai pareikštų savo nuomonę, kurie projektai būtų vertingiausi Kazlų Rūdos bendruomenei, sudarydami savo prioritetų eilę. Po vieną balsą skiriama: savivaldybės atstovams, bendruomenės atstovui, tarybos atstovui, „IKEA Industry Lietuva“ atstovams. Vėliau bus sudaroma bendra prioritetinė eilė ir vertinama, kiek „IKEA Industry Lietuva“ prioritetinių projektų gali finansuoti pilnai ir prie kurių prisidėti dalinai.

SVARSTYTA. 8. Kiti klausimai.

Česlovas Andriušis, visuomenės atstovas, pasiūlė „IKEA Industry Lietuva“ suorganizuoti ekskursiją į gamyklas buvusiems „IKEA Industry Lietuva“ darbuotojams (kaip kad 2012 m.).

Emilija Jelisejevienė teigė, kad įdomiausia būtų pamatyti, kai jau bus užbaigtas baldų gamyklos plėtros projektas. Tuomet būtinai bendrovė būtinai juos pasikvies.

Parsisiųsti protokolą