2019 m. sausio 16 d. darbo grupės posėdžio protokolas

2019 m. sausio 16 d. vyko Kazlų Rūdos savivaldybės bendradarbiavimo su UAB „IKEA Industry Lietuva“ darbo grupės posėdis. Posėdžio metu buvo pakeistas UAB „Ikea Industry Lietuva“ aplinkos apsaugos planas, aptarti išmetimų į atmosferą matavimų duomenys, naudojimasis avariniu kaminu, pristatyti finansavimą laimėję socialiniai projektai bei planuojama Gedimino gatvės rekonstrukcija. Skelbiame posėdžio protokolą.

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SU UAB „IKEA INDUSTRY LIETUVA“ DARBO GRUPĖS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2019-01-16 Nr. 1
Kazlų Rūda

Posėdis įvyko 2019 m. sausio 16 d. 15.00 val.
Posėdžio pirmininkas – Justinas, Kazla, Kazlų Rūdos savivaldybės bendradarbiavimo su UAB „Ikea Industry Lietuva“ darbo grupės vadovas.
Posėdžio sekretorė – Aistė Jasinskaitė, Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė.
Darbo grupėje 8 nariai.
Posėdyje dalyvavo 8 darbo grupės nariai: Česlovas Andriušis, visuomenės atstovas, Rasa Avietynienė, Ekonominės plėtros skyriaus vedėja, Emilija Jelisejevienė, UAB „Ikea Industry Lietuva“ Tvariosios plėtros vadovė, Justinas Kazla, Savivaldybės mero pavaduotojas, Vilija Kazlienė, Savivaldybės Tarybos narė, Gediminas Šinkūnas, Teritorijų planavimo skyriaus vedėjas - vyriausiasis architektas, Juozas Vitukynas, Teritorijų planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas - ekologas, Inga Urbonavičiūtė, UAB „Ikea Industry Lietuva“ generalinė direktorė.

Posėdyje dalyvavo kviestieji asmenys: Vytautas Kanevičius, Savivaldybės meras, Valdas Kazlas, Savivaldybės administracijos direktorius, Reda Kneizevičienė, Savivaldybės Tarybos narė, Sandra Atkočiūtė, menininkė, Darius Čeponis, UAB „Ikea Industry Lietuva“ atstovas, Marius Žitkus, Seniūnaitis.

DARBOTVARKĖ:

  1. UAB „Ikea Industry Lietuva“ aplinkos apsaugos plano pakeitimas.
  2. UAB „Ikea Industry Lietuva“ išmetimų į atmosferą matavimai, avarinis kaminas.
  3. Socialiniai projektai.
  4. Gedimino gatvės rekonstrukcija.
  5. Kiti klausimai.

 

Justinas Kazla, Posėdžio pirmininkas pristatė posėdyje dalyvaujančius Darbo grupės narius ir kviestuosius asmenis bei supažindino su posėdžio darbotvarke, kurioje yra penki klausimai.
NUSPRĘSTA. Bendru sutarimu pritarti penkių klausimų Darbo grupės posėdžio darbotvarkei.

SVARSTYTA. 1. UAB „Ikea Industry Lietuva“ aplinkos apsaugos plano pakeitimo klausimas.

Pranešėja Emilija Jelisejevienė sakė, apie tai, kad biokuro jėgainės projekto buvo atsisakyta, ir ilgai ir sudėtingai buvo ieškota sprendimo ką vietoj to daryti ir po 2018-11-27 darbo grupės posėdžio, kurio metu vyko pristatymas kokius sprendimus planuojama siūlyti Aplinkos apsaugos agentūrai ir ką planuojama daryti dėl kvapų mažinimo gyvenamojoje aplinkoje. Ir po ilgų diskusijų ir pasitarimų tiek su darbo grupės nariais, tiek su atitinkamomis instancijomis, buvo priimtas sprendimas - Aplinkos apsaugos agentūrai pateikti dvi priemones WESP filtro tobulinimo ir kamino aukštinimo.

Atliekant WESP modernizaciją būtų atlikti šie veiksmai: įmontuota flotacijos sistema ir įmontuoti papildomi prasiplaunantys filtrai apytakiniam vandeniui valyti.

Emilija Jelisejeva sakė, kad įgyvendinus šią pirmąją priemonę planuojama, kad 10 procentų mažinsime emisijas ir atitinkamai mažinsime kvapo koncentraciją gyvenamojoje aplinkoje. Taip pat iki 2020 metų pabaigos – 2021 metų pradžios planuojama aukštinti kaminą. Kiek kaminas bus aukštinamas šiuo metu pasakyti negalima, nes tai priklausys nuo to kas bus pasiekta įgyvendinus pirmąją priemonę.

Emilija Jelisejevienė pranešė, kad iš Aplinkos apsaugos agentūros gavo pritariamąjį raštą, kuriuo patvirtina šį Aplinkos apsaugos planą ir šių priemonių įgyvendinimą.

Reda Kneizevičienė paklausė, kokią naudą duos kamino paaukštinimas?
Emilija Jelisejevienė atsakė, kad pagal sklaidos žemėlapį matosi, kad paaukštinus kaminą emsijų sklaida apimtų didesnį plotą ir gyvenamojoje aplinkoje kvapo koncentracija turėtų sumažėti.

Inga Urbonavičiūtė sakė, kad buvo dedama daug pastangų įgyvendinti pirmąją priemonę, kuri mažina patį teršalų išmetimą, o tada pamatuoti kokį rezultatą turėsime. Kaminas yra tik sklaida, išmetamų teršalų nesumažina.

Valdas Kazlas paklausė, jeigu pirmoji priemonė pateisins visus lūkesčius, ar kaminas vis tiek bus aukštinamas?

Emilija Jelisejevienė atsakė, kad kamino statyba (paaukštinimas) taip pat yra suplanuotas.

Emilija Jelisejevienė pabrėžė, kad šiam aplinkos apsaugos planui įgyvendinti bendrovė ketina investuoti apie 1 mln. Eur.

Justinas Kazla paklausė, kada bus pradėti darbai?

Inga Urbonavičiūtė atsakė, kad darbus planuojama pradėti 2019 m. gegužės mėnesio viduryje.

SVARSTYTA. 2. UAB „Ikea Industry Lietuva“ išmetimų į atmosferą matavimai, avarinis kaminas.

Pranešėja Emilija Jelisejevienė sakė, kad ES įsigaliojo geriausiai prieinami gamybos būdai, kurie taikomi būtent plokštės gamyboje, dėl to šiuo metu įmonė UAB „Ikea Industry Lietuva“ rengia įmonės aplinkosaugos taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo paraišką, taigi kai paraiška bus parengta apie tai bus informuota.

Emilija Jelisejevienė pabrėžė, kad įsigaliojus ES geriausiai prieinamiems gamybos būdams, pasikeitė ir teršalų išmetimų į atmosferą matavimo būdas ir įmonėje buvo atlikta visų taršos šaltinių inventorizacija, kurią atliko vokiečių laboratorija ir pagal atliktus naujus matavimus lakiųjų organinių junginių ženkliai padidėjo. Taigi, pasikeitus matavimo metodui padidėjo lakiųjų organinių junginių, kad tuo įsitikinti, kad tai yra matavimo skirtumas, nes įmonės veikloje niekas nepasikeitė. Įmonė Kauno Technologijos Universitete užsakė studiją ir sulygino matavimo metodus, t. y., tą, kuris buvo prieš tai ir tą, kuriuo matuojama dabar ir buvo atrasti esminiai skirtumai, dėl kurių tie matavimai yra tokie skirtingi.

Emilija Jelisejevienė sakė, kad kaip įmonė turės apibendrintą paraišką dėl matavimo metodų skirtumo ir apie tai darbo grupė bus informuota.

Emilija Jesilejevienė sakė, kad buvo girdėję nuogąstavimų iš gyventojų dėl to, kad darbo dienomis, kuomet administracijos darbuotojai baigia darbą, prieš eidami namo išjungia filtrus ir palieka Kazlų Rūdą dūmuose.

Emilija Jesilejevienė paaiškino, kad tai yra netiesa ir kada įvyksta filtro sustojimas, pradeda veikti avarinis kaminas ir tai yra normali gamybinė procedūra. Įmonė gamyboje turi gamybos apskaitos sistemą, kurioje matosi kiekvienas gamybos sustojimas ir prastova bei matosi, kad sustojimai gali įvykti tiek savaitgaliais, tiek ir darbo dienomis, tiesiog būna taip, kad ne visada gamyba vyksta sklandžiai ir tam tikrais atvejais įmonėje veikia avarinis kaminas. Darbo grupės dalyviai diskutavo šiuo klausimu.

SVARSTYTA. 3. Socialiniai projektai.
Pranešėja Emilija Jesilejevienė sakė, kad praeito darbo grupės susirinkimo metu, visi, kurie dalyvavo posėdyje, susiskirstė į atitinkamas grupes ir prioretizavo pateiktas paraiškas pagal svarbą. Sudėliojus prioritetų eilę pagal svarbumą, socialinių projektų prioritetų eilė atrodo taip:

  1. Edukacinė erdvė lauke „Spinduliukų namai“.
  2. Vaikų žaidimų aikštelės plėtra Kazlų Rūdoje.
  3. Geras žaidimas supažindina, sudomina, išmoko.
  4. „Mes mylim Kazlų Rūdą“.
  5. „Aktyvi ir sveika vyresnioji karta“ (tęstinis projektas).

Emilija Jesilejevienė sakė, kad šį kartą UAB „Ikea Industry Lietuva“ nusprendė, kad bus paremti šie penki socialiniai projektai, skiriant kiekvienam projektui dalinį finansavimą 50 procentų.

Emilija Jesilejevienė į darbo grupės posėdį pakvietė „Mes mylim Kazlų Rūdą“ projekto paraiškos pateikėją Sandrą Atkočiūtę ir paprašė jos pristatyti projekto idėją.

Sandra Atkočiūtė pristatė socialinį projektą „Mes mylim Kazlų Rūdą“, kurio metu būtų dekoruota siena pagal vaikų piešinius, kuri papuoštų Kazlų Rūdos viešąją erdvę ir paprašė patarimo, kurią sieną dekoruoti, ar sieną esančią Atgimimo g. 1, Kazlų Rūdos Caritas siena, ar Prano Dovydaičio pagrindinės mokyklos sieną?

NUSPRĘSTA. Bendru sutarimu pritarti dekoruoti Prano Dovydaičio pagrindinės mokyklos sieną.

SVARSTYTA. 4. Gedimino gatvės rekonstrukcijos klausimas.
Pranešėja Inga Urbonavičiūtė sakė, kad į darbo grupės posėdį pakvietė atstovą Darių Čeponį, kuris vykdo Gedimino g. rekonstrukcijos trišalį projektą.

Pranešėjas Darius Čeponis pristatė pagrindinę schemą, kuri apibrėžia darbų apimtis, kurios bus atliekamos Gedimino gatvėje, pagrindinis darbas, kuris bus atliekamas šioje gatvėje, tai žiedinės sankryžos įrengimas. Šiuo metu vyksta darbo projekto rengimas, tokio pobūdžio darbų vykdyti dabar nėra galimybės, dėl klimatinių sąlygų iki kovo 15 dienos bus paruošti ir suderinti su Savivaldybe detalūs sprendiniai ir planuojama Gedimino gatvės rekonstrukcijos darbus pradėti kovo 15 dieną ir pabaigti birželio mėnesio pabaigoje, galbūt ir ankščiau.

Darbos grupės dalyviai diskutavo šiuo klausimu.

Posėdžio pirmininkas Justinas Kazla

Posėdžio sekretorė Aistė Jasinskaitė

Parsisiųsti protokolą